hiring SENIOR STRATEGIC PLANNER (EVENT/PERFORMANCE)

Send your CV via:

English:

About us:

DK Entertainment Media is an event entertainment & media company based in Ho Chi Minh City, Vietnam.

We specialize in organizing professional events for businesses, promoting brands and products with the heavy emphasis on event creative and personalized entertainment & media.

We provide A – Z services for events that exceed 5,000 attendees and have helped our clients increase profit by up to 200% post – event.

For more information, please refer to our website: https://dkentertainment.vn/

Job Description

A. Project Briefing:

 • Attend brief sessions with clients in escort of the account unit.
 • Be responsible for recap the formal brief, identifying & analyzing requirements/ necessary information to provide the creative team with a clearly defined brief that contains concise information on the product, audience and strategy

B. Brainstorming:

 • Lead and take part in brainstorming sessions.
 • Research involving information, statistics, photos,… Study, analyze all related and necessary data
 • Understand clients’ businesses and provide opinions, knowledge about clients, products, market, propose strategies, innovative ideas, solutions for proposals that meet clients’ needs and expectations.

C. Proposal:

 • Draft-up logically all brainstorming results to generate an internal deployment plan (including internal brief to all involving departments and deadline)
 • Take control of quality and deadline for proposals.
 • Collect all essential information and convey them logically into proposals. Create the deck logically and beautifully.
 • Perform key roles in developing proposals and quotations for event creative concepts which differentiates our service
 • Provide regular two-way communication between clients and team, to provide strong team representation and set proper client expectations
 • Develop and present marketing campaigns at client pitch.
Có thể bạn quan tâm  Tuyển dụng chuyên viên dựng phim tương tác After Effects

D. Performance:

 • Support event’s director to write event performances in details scene by scene that fit the event concept that was proposed. (If any)

Benefits

 • Year-end bonus based on performance and business result
 • Insurance.
 • Company trip

Job Requirements

 • Minimum 2-3 year hands-on experience as Senior Planner / Planning Manager /Account Manager in Event Agency with strong project planning and execution background
 • Eager for the new and creative things/ideas/experiences and bring them to the suitable proposals
 • Up-to-date with new trends, technology and marketing ideas
 • Ability to work under high pressure
 • Willing to work overtime/during weekends for job result and quality
 • Age range: from 24 to 35 years old
 • Proficient in MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook Express), Internet Research
 • Excellent verbal and written communication skills in both Vietnamese and English.

Vietnamese:

Về chúng tôi:

DK Entertainment Media là một công ty giải trí sự kiện & truyền thông có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chúng tôi chuyên tổ chức các sự kiện chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, thúc đẩy thương hiệu và sản phẩm với sự tập trung mạnh mẽ vào sự sáng tạo sự kiện và giải trí & truyền thông cá nhân hóa.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ A – Z cho các sự kiện với hơn 5,000 người tham dự và đã giúp đội ngũ khách hàng của chúng tôi tăng lợi nhuận lên đến 200% sau sự kiện.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi: https://dkentertainment.vn/

Có thể bạn quan tâm  Tuyển dụng Account Executive ngành event

Mô Tả Công Việc

A. Tóm Tắt Dự Án:

 • Tham dự các buổi họp tóm tắt với khách hàng theo sự hướng dẫn của đơn vị tài khoản.
 • Chịu trách nhiệm tóm tắt lại yêu cầu hình thức chính thức, xác định và phân tích các yêu cầu/thông tin cần thiết để cung cấp cho đội ngũ sáng tạo một tóm tắt rõ ràng chứa thông tin ngắn gọn về sản phẩm, đối tượng mục tiêu và chiến lược.

B. Ý Tưởng Sáng Tạo:

 • Lãnh đạo và tham gia vào các buổi tập hợp ý tưởng sáng tạo.
 • Nghiên cứu thông tin, số liệu, hình ảnh,… Nghiên cứu, phân tích tất cả các dữ liệu liên quan và cần thiết.
 • Hiểu về doanh nghiệp của khách hàng và đưa ra ý kiến, kiến thức về khách hàng, sản phẩm, thị trường, đề xuất chiến lược, ý tưởng đổi mới, giải pháp cho các đề xuất đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

C. Đề Xuất:

 • Viết chính xác tất cả kết quả tập hợp ý tưởng một cách có logic để tạo ra kế hoạch triển khai nội bộ (bao gồm tóm tắt nội bộ cho tất cả các bộ phận liên quan và thời hạn)
 • Kiểm soát chất lượng và thời hạn cho các đề xuất.
 • Thu thập tất cả thông tin cần thiết và truyền đạt chúng một cách logic vào các đề xuất. Tạo bài trình bày có logic và đẹp mắt.
 • Thực hiện vai trò chính trong việc phát triển đề xuất và báo giá cho các khái niệm sáng tạo sự kiện khác biệt trong dịch vụ của chúng tôi
 • Cung cấp giao tiếp hai chiều đều đặn giữa khách hàng và nhóm, để đại diện cho nhóm mạnh mẽ và thiết lập kỳ vọng của khách hàng đúng cách
 • Phát triển và trình bày các chiến dịch tiếp thị trong buổi thuyết trình cho khách hàng.
Có thể bạn quan tâm  Tuyển dụng quản lý nhân sự ngành event TPHCM

D. Thực Hiện:

Hỗ trợ giám đốc sự kiện viết chi tiết về hiệu suất sự kiện từng cảnh một phù hợp với khái niệm sự kiện đã được đề xuất. (Nếu có)

Lợi Ích

 • Thưởng cuối năm dựa trên hiệu suất và kết quả kinh doanh
 • Bảo hiểm.
 • Chuyến đi công ty

Yêu Cầu Công Việc

 • Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm thực tế làm Senior Planner / Planning Manager / Account Manager tại Công ty Sự kiện với nền tảng kế hoạch và thực hiện dự án mạnh mẽ
 • Nhiệt tình với những điều mới mẻ và ý tưởng/kinh nghiệm sáng tạo và mang chúng đến các đề xuất phù hợp
 • Cập nhật với các xu hướng mới, công nghệ và ý tưởng tiếp thị
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao
 • Sẵn sàng làm thêm giờ/vào cuối tuần để đạt được kết quả và chất lượng công việc
 • Độ tuổi: từ 24 đến 35 tuổi
 • Thành thạo trong MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook Express), Nghiên cứu trực tuyến
 • Kỹ năng giao tiếp lời nói và viết xuất sắc cả tiếng Việt và tiếng Anh.