Hiring SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE (event)

Send your CV via:

About us:

DK Entertainment Media is an event entertainment & media company based in Ho Chi Minh City, Vietnam.

We specialize in organizing professional events for businesses, promoting brands and products with the heavy emphasis on event creative and personalized entertainment & media.

We provide A – Z services for events that exceed 5,000 attendees and have helped our clients increase profit by up to 200% post – event.

For more information, please refer to our website: https://dkentertainment.vn/

Job Description

RESPONSIBILITIES

Sales & Client service

• Build and maintain strong client relationships

• Meet and liaise with clients to discuss and identify their requirements and to gain insights on the needs

• Follow the monthly KPI to support selling event services to new clients.

Planning

• Conduct the debrief meeting to devise approach direction that meets the client’s brief

• Lead the project team in brainstorming to create unique & competitive ideas

• Coordinate closely to related teams to get full materials for writing proposal

• Responsible for writing proposals and conducting presentations (internal & external)

• Make ‘pitches’ along with other project members to win new business

Project Management

• Provide direction for project team to execute and manage on top performance

• Creating Master timeline/Checklist to tracking and managing the entire work of the parties involved

• Follow up on project progress and support project members to ensure all work is completed on schedule and as required

• Coordinate all parties involved in the project together, ensure all information and work is exchanged and carried out smoothly

Có thể bạn quan tâm  TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN NỘI BỘ

• Identify and handle any problems that arise during project implementation

• Represent the company at event onsite to take care clients as well as ensure that client issues are dealt with in an efficient manner

• Ensure all project resources (people, time, costs…) are used efficiently

• Write MC scripts, program rundown, etc…

SKILLS & QUALIFICATIONS

•   2-3 years of experience working in event agency with similar jobs or position

•    Strong written and verbal communication skills in Vietnamese and English; particularly in relation to proposals and presentation

•    Ability to think strategically and creatively to make a difference

•    Ability to work long hours, especially under tight deadline (occasionally)

•    Strong organizational skills

•    Effective negotiation

•    Capability manage conflict

•    Proficient project management

Benefits:

 • Income: salary + personal capacity bonus + sales bonus
 • Support for lunch and parking fee.
 • Pay social insurance – health insurance – unemployment insurance according to the Law
 • Dynamic, professional and friendly working environment

Vietnamese:

Về chúng tôi:

DK Entertainment Media là một công ty giải trí sự kiện & truyền thông có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chúng tôi chuyên tổ chức các sự kiện chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, thúc đẩy thương hiệu và sản phẩm với sự tập trung mạnh mẽ vào sự sáng tạo sự kiện và giải trí & truyền thông cá nhân hóa.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ A – Z cho các sự kiện với hơn 5,000 người tham dự và đã giúp đội ngũ khách hàng của chúng tôi tăng lợi nhuận lên đến 200% sau sự kiện.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi: https://dkentertainment.vn/

Có thể bạn quan tâm  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Mô Tả Công Việc

Trách nhiệm

Bán hàng & Dịch vụ khách hàng

 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng
 • Gặp gỡ và giao tiếp với khách hàng để thảo luận và xác định nhu cầu của họ và để thu thập thông tin về những yêu cầu
 • Theo dõi KPI hàng tháng để hỗ trợ việc bán dịch vụ sự kiện cho khách hàng mới.

Lập kế hoạch

 • Tiến hành cuộc họp tổng kết để lập kế hoạch tiếp cận phù hợp với yêu cầu của khách hàng
 • Lãnh đạo đội ngũ dự án trong các buổi tập hợp ý tưởng sáng tạo để tạo ra những ý tưởng độc đáo và cạnh tranh
 • Phối hợp mật thiết với các đội ngũ liên quan để thu thập đầy đủ tài liệu cho việc viết đề xuất
 • Chịu trách nhiệm viết đề xuất và tổ chức buổi thuyết trình (nội bộ và bên ngoài)
 • Tham gia vào các cuộc “đấu giá” cùng với các thành viên khác trong dự án để chiến thắng thêm khách hàng mới

Quản lý Dự án

 • Đưa ra hướng dẫn cho đội ngũ dự án để thực hiện và quản lý hiệu suất hàng đầu
 • Tạo lịch trình chung/Kiểm tra để theo dõi và quản lý toàn bộ công việc của các bên liên quan
 • Theo dõi tiến trình dự án và hỗ trợ các thành viên dự án để đảm bảo tất cả công việc hoàn thành đúng thời hạn và theo yêu cầu
 • Phối hợp tất cả các bên liên quan trong dự án cùng nhau, đảm bảo tất cả thông tin và công việc được trao đổi và thực hiện một cách trôi chảy
 • Xác định và xử lý mọi vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án
 • Đại diện cho công ty tại hiện trường sự kiện để chăm sóc khách hàng và đảm bảo rằng các vấn đề của khách hàng được giải quyết một cách hiệu quả
 • Đảm bảo tất cả tài nguyên dự án (người, thời gian, chi phí…) được sử dụng một cách hiệu quả
 • Viết kịch bản MC, chương trình diễn đoàn, v.v…
Có thể bạn quan tâm  Tuyển Senior Graphic Designer (Event)

KỸ NĂNG & YÊU CẦU

 • 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty tổ chức sự kiện với các công việc hoặc vị trí tương tự
 • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói mạnh mẽ bằng tiếng Việt và tiếng Anh; đặc biệt là trong việc viết đề xuất và thuyết trình
 • Khả năng tư duy chiến lược và sáng tạo để tạo sự khác biệt
 • Khả năng làm việc thời gian dài, đặc biệt là dưới áp lực thời gian chặt chẽ (đôi khi)
 • Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ
 • Khả năng đàm phán hiệu quả
 • Khả năng quản lý xung đột
 • Thành thạo quản lý dự án

Lợi ích:

Thu nhập: lương + thưởng theo khả năng cá nhân + thưởng doanh số bán hàng

Hỗ trợ tiền trưa và phí đỗ xe.

Thanh toán bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – bảo hiểm thất nghiệp theo Luật

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.