TỔNG HỢP HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG THƯỜNG NIÊN JAPFA | TIÊN PHONG THAY ĐỔI – MỞ LỐI THÀNH CÔNG